ಶ್ರೀ ಕೋಟಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ, ಸೋಮನಾಥ ಮತ್ತು ಕೋಲಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಕೋಲಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ

   

kolaramma-1   kolaramma-4   kolaramma-2

ಇದು ಗಂಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಬ್ರಹದಾಕಾರದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲನ್ನು ದಾಟಿ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಧ್ವಜಸ್ಥಂಭ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹೊರಟರೆ ನಂತರ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಂತೆ ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಅಲಂಕೃತ ದೇವಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಕೋಲಾರಮ್ಮನ … Read More

Lalbagh Flower Show 2010 – Bonsai, Balloon Plants, and Some more Flowers

Bonsai is an art of growing big trees in miniature form.  Trees such as Jackfruit, Tamarind, Asvattha (Fiscus Religiosa), and Banyan tree which can grow very big can be grown in a pot.  Bonsai Garden looks like a forest having … Read More