ಶ್ರೀ ಕೋಟಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ, ಸೋಮನಾಥ ಮತ್ತು ಕೋಲಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಕೋಲಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ

   

kolaramma-1   kolaramma-4   kolaramma-2

ಇದು ಗಂಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಬ್ರಹದಾಕಾರದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲನ್ನು ದಾಟಿ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಧ್ವಜಸ್ಥಂಭ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹೊರಟರೆ ನಂತರ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಂತೆ ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಅಲಂಕೃತ ದೇವಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಕೋಲಾರಮ್ಮನ … Read More

Sri Gundlu Muneshwara Swamy Temple – Near Christ University, Bangalore

Lord Muneshwara is a deity worshipped by Hindus in India. In the name of this deity, there is “muni” meaning saint and “ishwara” meaning Lord Shiva. Literal meaning of Muneeshwara is Lord of Sages. This deity is worshipped as a … Read More